مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر جعفر اسدپور

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی واحد تهران جنوب

استادیار گروه ریاضی

Email: j_asadpour@azad.ac.ir

تلفن: ۱۱۲-۸۸۸۳۳۱۱۱

رزومه علمی و اجرایی