مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر امین مفتاحی

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی واحد تهران جنوب

مربی گروه مهندسی نساجی

Email: [email protected]

تلفن: ۱۱۲-۸۸۸۳۳۱۱۱

رزومه علمی و اجرایی