مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر حسین سهولی زاده

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی واحد تهران جنوب

دکترای برق الکترونیک واحد علوم و تحقیقات

تلفن: ۱۱۲-۸۸۸۳۳۱۱۱

رزومه علمی و اجرایی