مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر امین مفتاحی

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی واحد تهران جنوب

مربی گروه مهندسی نساجی

پست الکترونیکی:  a_meftafi@azad.ac.ir

تلفن: ۱۱۲-۸۸۸۳۳۱۱۱

رزومه علمی و اجرایی