ارتباط با مدیر روابط عمومی

 

خانم صدیقه اعلمی

مدیر روابط عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

کارشناسی ارشد مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام

ایمیل:  s_alami@azad.ac.ir