ارتباط با مدیر روابط عمومی

 

آقای حمید رضایی

مدیر روابط عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

ایمیل: [email protected]