اداره سمعی و بصری

  • برگزاری نمایشگاه ها و همایش های مربوط به روابط عمومی ودیگر بخشهای دانشگاه در داخل و خارج دانشگاه
  • فیلمبرداری و عکاسی از کلیه فعالیتها و برنامه های دانشگاه
  • تهیه فیلم و بروشور
  • تجهیز و آماده سازی سالنهای اجتماعات دانشگاه جهت برگزاری برنامه ها و مراسم
  • نصب اطلاعیه ها و خبرنامه واحد در بردهای مستقر در تمامی دانشکده ها
  • درج متن خبرها و آگهی ها در LCD های واحد

‌از وظایف این اداره می باشد.