دفتر مدیریت ورزشی

دکتر حسن قاسم علیپور

مدیر ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

دکتری تربیت بدنی ‌- مدیریت ورزشی
<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p>
لینک دانلود