اسلاید روابط عمومی

ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها ،دانشکده ها و مراکز  واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا

ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها ،دانشکده ها و مراکز واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا گالری

بر اساس بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها، دانشکده ها و مراکز واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا انجام شد.

ادامه مطلب