مشاوره دانشجویی

دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی در زمینه و عمل

با تلاش و همکاری دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب "نظریه های مشاوره و روان درمانی در زمینه و عمل، راهبردها، مهارت ها و فنون" ترجمه مجتبی تمدنی و مهران آزادی از اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب