امور اقتصادی دانش بنیان - آرشیو

دکتر میرزاده در شورای هدایت عنوان کرد

حمایت از مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی/ تاسیس اداره تجاری سازی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان ها - 94/8/6

شصت و پنجمین جلسه شورای هدایت استعداد درخشان با حضور دکتر میرزاده و مسئولان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار شد.

ادامه مطلب