امور اقتصادی دانش بنیان - آرشیو

دردومین جلسه کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران، اقتصاد دانش‌بنیان محوراصلی برنامه های آموزشی تعیین شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی،ایمان قربانی مشاور فرماندار تهران دردومین جلسه کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران که به میزبانی روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی برگزارشد.

ادامه مطلب