امور اقتصادی دانش بنیان - آرشیو

بررسی و مقایسه عملکرد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سه سال اخیر

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای شناسایی دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان جوان ومستعد و حمایت و راهنمایی آنان در سال 1377 در واحد تهران جنوب تأسیس شد.

ادامه مطلب