رویدادهای واحد - آرشیو

انرژی و مواد؛ مأموریت توسعه‌گرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌ جنوب
جواد علمائی: برنامه پایش واحد تهران جنوب به دنبال معرفی ظرفیت های علمی و نیز ایجاد فضای تعاملی بین استادان و دانشجویان است.

انرژی و مواد؛ مأموریت توسعه‌گرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌ جنوب

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، بعد از تشکیل کمیته برنامه‌های علمی واحدهای دانشگاهی و تهیه نظام موضوعات در سطح هر واحد دانشگاهی، ۹ برنامه علمی در سطح کشور کار خود را در واحدهای مختلف شروع کرده است. با توجه به برنامه های علمی مطرح شده، واحد تهران جنوب به‌عنوان قطب انرژی و مواد برگزیده شد و تحت برنامه پایش، نظام موضوعات حوزه انرژی و مواد را در کمیته برنامه علمی واحدهای استان تهران ارائه کرده است. بر این اساس و با توجه به راه اندازی سرای انرژی و مواد در واحد تهران جنوب گفتگویی را با جواد علمائی رئیس واحد، اکبر یاورطلب مشاور رئیس واحد و رامین خواجوی معاون پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب انجام داده ایم که مشروح آن را در ذیل می خوانید:

ادامه مطلب