رویدادهای واحد - آرشیو

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان واحد تهران جنوب فعال شد

دکتر رضا فضائلی با اخذ مجوز از سازمان مرکزی، در حکمی از سوی دکتر احمد شمس رئیس واحد تهران جنوب، به سمت سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان واحد تهران جنوب منصوب شد.

ادامه مطلب