اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که شش ماه از زمان تصویب پروپوزال ایشان گذشته است، جهت هماهنگی دفاع، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ به کارشناسان پژوهشی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه، مطابق بخشنامه مندرج در سایت دانشکده، از ۲ نمره پژوهشی پایان نامه کسر خواهد گردید.

ادامه مطلب