اطلاعیه ها - آرشیو

مکانیزاسیون اینترنتی تسویه حساب مالی دانشجویان

با همت و تلاش فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد در راستای تکریم ارباب رجوع وصرفه جویی در وقت وهزینه دانشجویان، طرح مکانیزاسیون اینترنتی تسویه حساب مالی تهیه وتولید گردید. تمامی مراحلی که در زمان تسویه حساب دستی توسط دانشجو انجام می پذیرفت بطور کلی با ثبت زمان ارجاع و مشاهده از طریق سایت Enroll.azad.ac.ir قابل پیگیری می باشد.

ادامه مطلب