پژوهشی - آرشیو

دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی مرداد ماه، لغایت دی ماه ۱۳۹۳

بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در مرداد ماه لغایت دی ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 59 مرحله بازدید علمی پژوهشی برای 1273 نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، اعلام شد:

ادامه مطلب

پروژه های سال ۹۴ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم مهندسی

بدینوسیله پروژه های سال ۹۴ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حوزه های مختلف مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی و امور زیرساخت و طرح جامع و حوزه مطالعات اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب
اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوره معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

فهرست مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI

•اداره همکاریهای علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد:

ادامه مطلب
دفترهمکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI

اداره همکاریهای علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد

ادامه مطلب
مرکز تحقیقات علوم مدل سازی و بهینه سازی در علوم فنی - مهندسی معاونت پژوهش و برنامه ریزی اعلام کرد:

اولویت‌های تحقیقاتی مرتبط با مرکز تحقیقات مدل‌سازی و بهینه سازی

اولویت‌های تحقیقاتی مرتبط با مرکز تحقیقات مدل‌سازی و بهینه سازی در علوم فنی‌ـ‌مهندسی از میان پروژه‌های شهرداری

ادامه مطلب
دفتر فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

سی و ششمین شماره فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی منتشر شد

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سی و ششمین شماره فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی به سردبیری دکتر امیر بانو کریمی و مدیر مسئولی دکتر سهیلا موسوی سیر جانی منتشر شد.

ادامه مطلب