آموزشی - آرشیو

اطلاعیه مهم و فوری - در خصوص برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۲۹/۱۰/۹۴

روابط عمومی واحد - بدینوسیله به اطلاع دانشجویان و پرسنل دانشکده ها و ستاد می رساند کلیه امتحانات روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب طبق برنامه زمانبندی اعلام شده قبلی، انجام می پذیرد و تغییری در زمان برگزاری امتحانات صورت نگرفته است. ضمنا حضور کلیه همکاران رأس ساعت30/7 در محل کار الزامی می باشد.

ادامه مطلب