آرشیو اخبار

سرپرست اداره کل خدمات پژوهشی و تولید علم واحد تهران جنوب منصوب شد

سرپرست اداره کل خدمات پژوهشی و تولید علم واحد تهران جنوب منصوب شد

در حکمی از سوی دکتر بهروز دانشیان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دکتر مسعود گیاهی سراوانی، دانشیار گروه آموزشی شیمی، به عنوان سرپرست اداره کل خدمات پژوهشی و تولید علم واحد تهران جنوب منصوب شد.

ادامه مطلب