آرشیو اخبار

دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی مرداد ماه، لغایت دی ماه ۱۳۹۳

بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در مرداد ماه لغایت دی ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 59 مرحله بازدید علمی پژوهشی برای 1273 نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، اعلام شد:

ادامه مطلب

پروژه های سال ۹۴ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم مهندسی

بدینوسیله پروژه های سال ۹۴ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حوزه های مختلف مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی و امور زیرساخت و طرح جامع و حوزه مطالعات اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب

تیم شطرنج برادران واحد تهران جنوب در مسابقات بین واحدهای استان تهران مقام سوم را به خود اختصاص داد

مسابقات شطرنج برادران بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در تاریخ 18/11/93 به میزبانی واحد تهران جنوب برگزار شد. در این دوره از مسابقات تعداد 10 تیم واحدهای استان تهران شرکت داشتند که تیم‌های شهر ری، علوم و تحقیقات و تهران جنوب به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.

ادامه مطلب
اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوره معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

فهرست مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI

•اداره همکاریهای علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد:

ادامه مطلب
دفترهمکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI

اداره همکاریهای علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد

ادامه مطلب