لیست دروس ارائه شده تابستان دانشکده صنایع

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۹۱۱
تعداد بازدید:۶۳۵
لیست دروس ارائه شده تابستان دانشکده صنایع به شرح دیل می باشد:
<?xml encoding="UTF-8">
دروس مورد نظر دانشکده مهندسی صنایع جهت ارائه در نیمسال تابستان 94-93
ردیف نام درس کد درس تعداد کلاس مورد نظر گروه برگزار کننده کد گروه برگزار کننده مقطع
خواهر برادر مختلط
1 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 9561     1  مشترک  415-414-429 کارشناسی ارشد
2 برنامه ریزی تولید پیشرفته 9508     1  مشترک  415-414 کارشناسی ارشد
3 روش تحقیق 9563     1 مدیریت سیستم و بهره وری 415 کارشناسی ارشد
4 روش تحقیق 8857     1 سیستمهای اقتصادی و اجتماعی 429 کارشناسی ارشد
5 بازاریابی 9613     1 مدیریت سیستم و بهره وری 415 کارشناسی ارشد
6 پروژه پایانی 9562     1 مشترک 415-414-429 کارشناسی ارشد
7 برنامه نویسی کامپیوتر 7321     1 مهندسی صنایع 175 کارشناسی
8 نقشه کشی صنعتی 2328     2 مهندسی صنایع 175 کارشناسی
9 علم مواد 1549     1 مهندسی صنایع 175 کارشناسی
10 کارگاه ماشین 2 1565     2 مهندسی صنایع 175 کارشناسی
11 استاتیک و مقاومت مصالح 2456     1 مهندسی صنایع 175 کارشناسی
12 ارزیابی کار و زمان 1554     1 مهندسی صنایع 175 کارشناسی
13 اصول حسابداری 1552     1 مهندسی صنایع 175 کارشناسی

نظر شما :