دکتر جواد علمایی، رییس واحد تهران جنوب در جمع صمیمی مدیران گروههای آموزشی مجتمع فنی و مهندسی این واحد دانشگاهی مواردی را مطرح نمودند

تعداد بازدید:۴۲۵۲

دکتر جواد علمایی، رییس واحد تهران جنوب در جمع صمیمی مدیران گروههای آموزشی مجتمع فنی و مهندسی این واحد دانشگاهی مطرح کرد:
_احیا ءو ارتقاء رتبه علمی و پژوهشی با همکاری همه جانبه خانواده بزرگ واحد تهران جنوب.
_حرکت به سمت تبدیل شدن به قطب انرژی و مواد؛ مأموریت جدید واحد تهران جنوب.
_تربیت دانشجویان کارآمد و کارآفرین؛ هدف اصلی واحد تهران جنوب.
_سوق دادن نیمی از پایان نامه های دانشجویی به سمت ارتباط بت صنعت.
_راه اندازی کارگروههای متشکل از متخصصین و کارشناسان خبره بمنظور گزینش افراد شایسته جهت تصدی پست های مدیریتی واحد تهران جنوب.
_استقبال از ایده ها و طرح های استادان، کارکنان و دانشجویان در راستای ارتقای واحد تهران جنوب در کلیه امور آموزشی، اجرایی، پژوهشی و....
_تجهیز آزمایشگاههای فنی و مهندسی.


( ۶ )

نظر شما :