برگزاری جلسه چهارم و پنجم هم اندیشی و آسیب شناسی محیط کار در دانشکده فنی

۱۰ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۵ کد : ۱۱۵۳۸ دانشکده ها رویدادهای واحد اخبار بانوان فرهیخته
تعداد بازدید:۱۴۸۷
برگزاری جلسه چهارم و  پنجم هم اندیشی و آسیب شناسی محیط کار در دانشکده فنی


جلسه چهارم آسیب شناسی محیط کار در دانشکده فنی
مستندات دینی و روانشناسی مربوط به پرهیز از قضاوت کردن افراد توسط دکتر فیضی ارائه شد. اعضای محترم نتایج حاصل از یک هفته تمرین خود را در این خصوص بیان کردند. در جلسه فردا در خصوص خشم های ناخواسته بانوان در یک دوره خاص زمانی در هر ماه صحبت خواهد شد.
همچنین توسط یکی از افراد حاضر پیشنهادی مبنی بر استفاده از یکی از امکانات بالقوه در دانشکده جهت بهتر شدن روحیه همکاران ارائه و پس از بحث و تبادل نظر به رئیس محترم واحد ارائه خواهد شد.

 

جلسه پنجم هم اندیشی در دانشکده فنی
موضوع مورد بحث خشم های ناخواسته بانوان در زمان های خاص در هر ماه بود. همچون روال گذشته، جلسه روزهای دوشنبه به طرح تجربیات اعضاء اختصاص می یابد. بنابراین حاضران در جلسه هر یک به بیان وضعیت خویش در این برهه زمانی پرداختند. بنا به نظریات مطرح شده: این عصبانیت ها مربوط به تغییرات بیولوژیک، فشارهای عصبی آن ماه و ترسهای درونی به جای مانده از دوران کودکی و نوجوانی ما می باشند. ارائه مستندات مربوطه در جلسه یکشنبه هفته آینده خواهد بود.
در ادامه با پرسش یکی از حاضران در خصوص نحوه پاسخگویی به سوالات مربوط به ایجاد روابط سالم بین نوجوانان و جوانان، به صورت نظارت شده توسط والدین، چنین نتیجه گیری شد که آموزش صحیح هنر ابراز محبت باید در محیط خانواده و توسط پدر و مادر صورت بگیرد. ایجاد ترس و احساس گناه از این موهبت خدادادی نباید با بروز عکس العملهای نابه جای ما در وجود فرزندانمان شکل بگیرد.

 


نظر شما :