مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشکده فنی مهندسی واحد تهران جنوب

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۵
مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشکده فنی مهندسی واحد تهران جنوب
مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشکده فنی مهندسی واحد تهران جنوب
مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشکده فنی مهندسی واحد تهران جنوب
مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشکده فنی مهندسی واحد تهران جنوب
مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشکده فنی مهندسی واحد تهران جنوب