به میزبانی واحد تهران جنوب آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵ برگزار شد-۲۳ اسفند ماه ۹۵

۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ۸
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵
آخرین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال ۹۵