نشست صمیمی مسئولین واحد تهران جنوب با دانشجویان جدیدالورود مجتمع فنی و مهندسی

۱۵ دی ۱۳۹۸ ۷