مراسم قدردانی از مقام استاد با حضور دکتر الهی قمشه ای در واحد تهران جنوب

۲۴ دی ۱۳۹۷ ۵